Povedali o hre

Čo je elektrický kompostér?

Elektrický kompostér je inovatívne zariadenie určené na rýchle a efektívne kompostovanie kuchynského odpadu priamo v domácnostiach. Tieto kompostéry fungujú v podstate ako malé, elektricky napájané kompostovacie jednotky, ktoré urýchľujú rozklad organického materiálu pomocou kontrolovaného tepla a miešania.

Výhody elektrického kompostéra

Zníženie emisií skleníkových plynov

Elektrický kompostér pomáha znížiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach, kde sa rozkladá anaeróbne a produkuje metán, silný skleníkový plyn.

Recyklácia živín

Elektrické kompostéry umožňujú recykláciu živín z kuchynského odpadu, čím sa vytvára bohatý kompost, ktorý môže byť použitý na zlepšenie kvality pôdy.

Ušetrenie energie a zdrojov

Znižujú potrebu dopravy organického odpadu na centrálne kompostovacie zariadenia alebo skládky, čím šetria energiu a znižujú emisie spojené s dopravou.

Podpora udržateľného správania

Uľahčujú zapojenie jednotlivcov do udržateľných praktík, ako je kompostovanie, čím sa zvyšuje povedomie o problémoch s odpadom a recykláciou.

Čo sú recyklačné koše?

Recyklačné koše sú kontajnery určené na separáciu a zhromažďovanie odpadu podľa jeho druhu (napríklad plast, sklo, papier). Sú kľúčové pre proces recyklácie, pretože umožňujú ľahké triedenie odpadu pri zdroji.

Výhody recyklačných košov

Zníženie množstva odpadu na skládkach

Umožňujú recykláciu materiálov, čo znižuje potrebu nových surovín a zároveň znižuje množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach.

Úspora zdrojov a energie

Recyklácia materiálov, ako sú papier a plasty, šetrí suroviny a energiu potrebnú na výrobu nových produktov.

Zniženie emisií skleníkových plynov

Recyklácia pomáha znížiť emisie CO2, pretože výroba produktov z recyklovaných materiálov zvyčajne vyžaduje menej energie než výroba z nových materiálov.

Partneri projektu

Zaregistrujte sa

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk