O projekte

Projekt Young4Climate získal grant z Nórska v sume 373 603 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 56 040,45 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o adaptácii a zmiernení klimatickej krízy realizáciou série inovatívnych aktivít na zvyšovanie povedomia zameraných najmä na žiakov na 62 stredných školách v Košickom kraji, pomáhať im pochopiť klimatickú agendu a pripraviť ich na boj s klimatickou krízou.

Projekt sa zameriava aj na širokú verejnosť sústredenú okolo stredných škôl, ako sú učitelia, zamestnanci školy, rodina, príbuzní a priatelia. Aktivity projektu sa zamerajú na environmentálnu gramotnosť, spôsoby riešenia environmentálnych problémov, pochopenie vlastnej zodpovednosti, hodnotenie a komunikáciu aktuálneho stavu životného prostredia.

Partneri projektu

Podporené z Nórskych grantov

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Zaregistrujte sa

Zahrajte si hru a získajte body pre svoju školu

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk